Homepage of Rudy Muller Rudy Mullers Homepage Homepage von Rudy Muller Page d'accueil de Rudy Muller Página de inicio de Rudy Muller

Hi, my name is Rudy Muller.

I was born 72 years ago in Deventer, a beautiful and more than 1000 year old city in the eastern part of the Kingdom of the Netherlands. I am a retired system-programmer, most recently employed by HP-Compaq.

The sections shown below more or less imply that I am interrested in lighthouses and mind-bogglers, but I am also very much interested in nature (especially birds), geography, cycling, Japanese wood-prints (ukiyo-E), watertowers, speed-skating, travel stories, photography, science fiction (Larry Niven), comics (BC by Johnny Hart), ...

Apart from that I was an enthousiastic runner.

On this website you will find that part of my personal interests, which (1) may in turn also be of interrest for other people, and (2) are not present elsewhere on the web. The homepage for the solitaire game Rangoon was the only topic for a long time, recently it has got company of a set of pages dedicated to lighthouse-postcards, one to code-breaker puzzles and one with running/walking tracks in and around my hometown Deventer.
Hallo, mijn naam is Rudy Muller.

Ik ben 72 jaar geleden geboren in Deventer, een prachtige en meer dan duizend jaar oude stad in het oosten van het Koninkrijk der Nederlanden. Ik ben een voormalig systeem-programmer, laatstelijk werkzaam bij HP-Compaq.

De hieronder volgende paragrafen geven al aan dat ik word gefascineerd door vuurtorens en hersenbrekers, en daarnaast geinteresseerd ben in natuur (vooral vogels), geografie, fietsen, Japanese hout-snedes (ukiyo-E), watertorens, schaatsen, reisverhalen, fotografie, science fiction (Larry Niven), strips (BC door Johnny Hart, Heinz van Windig en de Jong), ...

Daarnaast was ik ook nog een fervent hardloper.

Op deze website kunt U dat deel van mijn persoonlijke interesses vinden, dat (1) ook voor andere mensen van belang zou kunnen zijn, en (2) nog niet ergens anders al op het web aanwezig is. De homepage van het patience spel Rangoon was voor lange tijd het enige onderwerp, maar heeft recentelijk gezelschap gekregen van een aantal pagina's gewijd aan vuurtoren-ansichtkaarten, aan cijfercode-puzzels en aan looproutes in de omgeving van mijn woonplaats Deventer.

Rangoon Solitaire Rangoon Patience Rangoon Solitäir Rangoon Solitaire Rangoon Solitario


Rangoon is a game of solitaire with all of the 52 cards faced up. Though all the cards are shown, and in spite of its simple rules it is a challenge to find the strategy to complete a game.
On this website you can play this game online
Rangoon is een patience waarbij alle 52 kaarten open liggen. Hoewel alle kaarten zichtbaar zijn, en ondanks de eenvoudige regels is het een uitdaging om een winnende strategie te vinden.
Op deze website kun je dit spel online spelen.
Rangoon ist ein Spiel des Solitärs mit allen 52 Karten gesehen. Obwohl alle Karten gezeigt werden, und trotz seiner einfachen Regeln ist es eine Herausforderung, um die gewinnenden Strategie heraus zu finden.
Auf dieser Website können Sie dieses Spiel online spielen
Rangoon es un juego de solitario con todos los 52 naipes afrontados. Aunque todos los naipes sean mostrados, y a pesar de sus reglas simples esto es un desafío para encontrar la estrategia de completar un juego.
En este sitio Web usted puede jugar a este juego en línea
Rangoon est un jeu de solitaire avec toutes les 52 cartes faites face en haut. Bien que toutes les cartes soient montrées et malgré ses rčgles simples c'est un défi de trouver la stratégie d'accomplir un jeu.
Sur ce site Internet vous pouvez jouer ŕ ce jeu en ligne

...

Cipher Code Puzzles Cijfer Code Puzzels


A cipher code puzzle is a completely filled in crossword, whereas the alphabetics are replaced by a cipher-code. Each cipher-code corresponds with just one alphabetic.
It is also known as codebreaker or codecracker
Because of several reasons (one was to avoid the fight about who's gonna solve the puzzle in the monday-morning paper) I decided to write a bit of dynamic html to assist in solving a ciphercode on the computer. The next logical step was to create a cipher-code puzzle, which turned out to be just as much fun as solving them.
The fruits of this pursuit are (cq become) available on my website, and so may enjoy other people as well. Probably the frequency at which new puzzles are added in English is less than the one of the Dutch archive, but still.
Een cijfercode puzzel is een geheel ingevuld kruiswoord-raadsel, waarbij de letters zijn vervangen door cijfers. Elke cijfercode komt overeen met een letter.
Het is eveneens bekend onder de naam codebreker of codekraker
Diverse redenen (een was het overbodig maken van het gevecht wie de puzzel in de maandag-ochtend krant mocht oplossen) heeft mij doen besluiten een stukje dynamic html te schrijven om een cijfercode op de computer te kunnen oplossen. De volgende logische stap was om een zelf cijfercode puzzels te bedenken, wat eigenlijk net zo leuk bleek te zijn als het oplossen ervan.
De vruchten van deze hobby zijn (cq komen) beschikbaar op mijn website, zodat ook anderen er plezier aan kunnen beleven.

...

Running/walking tracks around Deventer Looproutes rond Deventer


As a legacy from my active running I have reserved some space on my website to publish a number of my favorite running tracks in and around Deventer. Als nalatenschap van mijn actieve hardloop-periode heb ik een plekje op de site ingeruimd om een aantal van mijn favoriete looproutes in en rondom Deventer publiek beschikbaar te stellen.
...

Lighthouse Postcards Vuurtoren Ansichtkaarten Leuchtturm-Postkarten Cartes Postales des Phares Tarjetas postales de Faro


I have been collecting lighthouse postcards for over two decades now, it turned out to be a comprehensive and fascinating hobby. The pages here are intended for the exchange of lighthouse-postcards, but you will also find a set of pages about postcard-terminology (illustrated by many scans of lighthouse-postcards). Ik verzamel nu al meer dan twintig jaar prentbriefkaarten van vuurtorens, hetgeen een veelomvattende en fascinerende hobby blijkt te zijn. Naast de pagina's specifiek gericht op het ruilen van vuurtoren-prentbriefkaarten, is er ook ruime aandacht voor prentbriefkaart-terminologie (met vele voorbeelden van ingescande vuurtoren-ansichten). Je collecte de cartes postales de phare depuis plus de vingt ans, il s'est avéré pour ętre un passe-temps complet et fascinant. Les pages ici sont destinés ŕ l'échange de phare-cartes postales, mais vous trouverez également un ensemble de pages sur la carte postale-terminologie (illustré par nombreux scans de phare-cartes postales). Ich sammle schon mehr als zwanzig Jahren Postkarten von Leuchttürmen, wass sich herausstelte als ein vielumfassendes und faszinierendes Hobby. Zusätzlich zu den Seiten, die speziell für das Tauschen von Leuchtturm-Postkarten, gibt es auch genügend Aufmerksamkeit zu Postkarte-Terminologie (mit zahlreichen Beispielen für gescannte Leuchtturm-Postkarten).
...
eMail: rudy@mulhome.nl
last modified: 20-mrt-2021