Rangoon Solitaire Rangoon Patience
Rules of the Game Regels van het Spel

Introduction Introductie

Rangoon is a solitaire card game played with 52 cards. One of its charmes is all the cards are face-up. After shuffling the deck, the cards will be laid down face-up in four horizontal rows of thirteen cards each, and an empty spot in front. The goal is to rearrange the cards by using the gaps, such that each row contains one complete family. Moving a card is done by placing it behind the previous card of the same suit. Rangoon is een patience-spel gespeeld met 52 kaarten. Een van de charmes is dat alle kaarten zichtbaar zijn. Na het schudden worden de kaarten met de beeltenis naar boven neergelegd in vier horizontale rijen van dertien kaarten elk met een lege plaats vooraan. Het doel is om met gebruikmaking van de lege plaatsen de kaarten zo te verplaatsen dat elke rij uiteindelijk een complete familie bevat. Het verplaatsen van een kaart gebeurt door deze achter de voorgaande kaart van dezelfde kleur te leggen.

On the basic rules a number of variances and enhancements exists. Likewise the game is known under a number of names, like Gaps, Montana Aces, Spaces & Aces, Station, Blue Moon and Free Parking. For each of these games the sections below will give the typical -or else usual- rules, though in practice even rules and names are mixed.
A substantial number of the rules is implemented in the game supported by this website.
Op de basis-regels bestaan een aantal variaties en uitbreidingen. Evenzo is het spel bekend onder een aantal namen, zoals Gaps, Montana Aces, Spaces & Aces, Station, Blue Moon en Free Parking. Voor elk van deze spelen geven de secties hieronder de typische -of anders gebruikelijke- regels, hoewel in de praktijk zelfs names en regels dooreen lopen.
Een substantieel aantal regels wordt ondersteund door het spel op deze website.

The description is the result of the information I have gathered over a period of years, but is bound to be incomplete. Therefore remarks or enhancements on the above are greatly appreciated. De beschrijving is het resultaat van de informatie die ik in een periode van jaren heb verzameld, maar zal nooit compleet worden. Daarom zijn opmerkingen en toevoegingen hierop uitermate welkom.

For the game in its most difficult form (no extra deals allowed) one needs both skill and luck to win a hand. You may consider yourself a skilled player when you are successful in one out of hundred games. Though the two extra deals do not make the game that much easier, the odds to win a hand are much better. For an experienced player the chance to win a hand are about one out of ten games. Though the differences are marginal, the odds to win are the best for Gaps and the worst for Rangoon. When playing on the computer with the ability to undo moves and replaying the same game several times the odds are considerably higher. Voor het spelen in zijn moeilijkste vorm (geen extra deel toegestaan) heeft men zowel bekwaamheid als geluk nodig om een spel te winnen. U mag zichzelf als een bekwaam speler beschouwen als U een op de honderd spelen succesvol beeindigt. Hoewel twee keer extra delen het spel op zich niet makkelijker maken worden de kans op het volbrengen een stuk beter. Voor een ervaren speler is die kans in de orde van een op de tien. Hoewel de verschillen marginaal zijn, liggen de kansen het beste voor Gaps en het slechtste voor Rangoon. Voor het spelen op de computer met de mogelijkheid van het ongedaan maken van verplaatsingen en het meermaals overnieuw proberen van hetzelfde spel liggen de kansen aanzienlijk hoger.

Initial Tableau Spelaanvang

After thoroughly shuffling the deck the cards are laid down face-up, without overlapping in four rows of thirteen cards each, while leaving an empty spot in front of each row. Na grondig schudden worden de kaarten met de beeltenis naar boven en zonder te overlappen neergelegd in vier rijen van elk dertien kaarten; elke rij wordt voorafgegaan door een lege plaats.

[ Montana Aces ] : There are no empty spots in front of the rows. The four empty spots are created by removing the four aces after laying out the tableau. Er worden geen lege plaatsen vooraan de rijen gemaakt. De vier lege plekken worden gemaakt door de vier azen te verwijderen na het neerlegen van de kaarten.
[ Station ] : The empty spots are not left in front of each row, but at the tail. De lege plaatsen worden toegevoegd aan het einde van elke rij
[ ... ] : There are no empty spots in front of the rows. The four empty spots are created by shuffling four jokers with the deck and removing those after laying out the tableau. [ ... ] : Er worden geen lege plaatsen vooraan de rijen gemaakt. De vier lege plekken worden gemaakt door vier jokers mee te schudden en die vervolgens te verwijderen na het neerlegen van de kaarten.

Ranking the cards Rangschikking der kaarten

The completed family may either be ordered top down, or bottom up. As for most solitaires the ace usually is treated as a 1; the usual top-down ranking is K-Q-J-10...3-2-A, and the bottom-up ranking A-2-3...10-J-Q-K. The ranking schemes A-K-Q-J...4-3-2 and 2-3-4...J-Q-K-A are less common. Een familie kan ofwel van onder naar boven of van boven naar onder worden gerangschikt. Zoals voor vele patiences wordt de aas beschouwd als een 1; de gebruikelijke rangschikking van boven naar onder is K-Q-J-10...3-2-A, en de rangschikking van onder naar boven A-2-3...10-J-Q-K. De rangsschikkingen A-K-Q-J...4-3-2 en 2-3-4...J-Q-K-A zijn minder gangbaar.

[ Montana Aces ] : The aces are not part of the completed family. The bottom-up ranking 2-3-4...10-J-Q-K is more often used as the top-down ranking K-Q-J-10...4-3-2. De azen maken geen deel uit van een gecompleteerde familie. The rangschikking 2-3-4...10-J-Q-K wordt vaker gebruikt dan K-Q-J-10...4-3-2.

Remark:
In the sections below the descriptions are based on the top-down ranking K-Q-J-10...3-2-A; in which the King is the highest card in ranking, and the Ace is the lowest one.
Opmerking:
In de secties hieronder is de beschrijving gebaseerd op de rangschikking K-Q-J-10...4-3-2-A; waarin de Heer de hoogste kaart in rang is, en de Aas de laagste.

Moving a card Verplaatsen van een kaart

A card can be moved to a gap, provided the card is of the same suit and one lower rank than the card in front of the gap. So the eight of can be moved to the gap behind the nine of . By moving a card to a gap another gap is created, at the position which was occupied by the just moved card. That gap can be used to move another card, and so on.
A king, being the card with the highest rank, can only be moved to a gap in front of a row.
Een kaart kan naar een lege plaats worden verplaatst als de kaart voor dat gat van dezelfde kleur is en één hoger in rang is. Dus de -8 kan worden geplaatst in het gat achter de -9. Door de verplaatsing ontstaat een nieuw gat op de plaats van de zojuist verplaatste kaart. Dat gat kan dan weer worden gebruikt om een andere kaart te verplaatsen, en zo voort.
De heer, zijnde de kaart met de hoogste rang, kan alleen worden verplaatst naar een lege plaats vooraan een rij.

[ Rangoon ] : The destination of the kings is fixed: the -king can only be moved to the upper row, the -king to the second row, the -king to the third, and the -king to the bottom row. The kings have to be moved before any other card. De plaats van de heren ligt vast: de -heer komt in de bovenste rij, de -heer in de tweede rij, de -heer in de derde, en de -heer in de onderste rij. De heren moeten worden verplaatst voor enige andere kaart.
[ ... ] : The location of the kings is determined by the order of appearance in the tableau, the first king can only be moved to the upper row, the second king to the second row, the third king to the third row, and the last king to the bottom row. The kings have to be moved before any other card. De plaats van de heren is bepaald door de volgorde waarin ze op tafel liggen, de eerste heer komt terecht in de bovenste rij, de tweede heer in de rij daaronder, de derde heer naar de derde rij, en de laatste heer in de onderste rij. De heren moeten worden verplaatst voor enige andere kaart.
[ ... ] : A king in front of a row can not be moved anymore. [ ... ] : Een heer vooraan in een rij kan niet meer worden verplaatst.
[ ... ] : A king in front of a row can be moved to a gap located at the head of another row, provided it has not been moved before. [ ... ] : Een heer vooraan in een rij mag worden verplaatst naar een gat vooraan een andere rij, mits hij nog niet eerder is verplaatst.
[ Free Parking ] : A card can be moved either behind its predecessor or in front of its successor. This rule might well be a formalised cheat, that has been evolved from undoing moves. Een kaart mag zowel achter een kaart worden geplaatst die één hoger in rang is, als vóór een kaart die één lager in rang is. Deze regel zou geformaliseerd vals spel kunnen zijn, en ontstaan uit het ongedaan maken van een aantal verplaatsingen.

Game over / Reshuffle Einde Spel / Nogmaals delen

The game is ceased as soon as no more moves are possible, because all four gaps are behind an ace or behind another gap. When the game is ceased and all families are not yet completed the unordered cards are dealt again. Usually the game is over when it is ceased for the third time, or when the hand is won by completing all families.
In some variants however a reshuffle is not allowed.
Het spel stokt als geen verplaatsing meer mogelijk is, omdat elk van de vier gaten achter een aas of achter een ander gat zit. Als het spel stokt en de vier families nog niet compleet zijn worden de ongeordende kaarten opnieuw gedeeld. Normaliter is het spel voorbij als het spel voor de derde maal stokt, of als het gewonnen is door het completeren van alle families.
In sommige varianten echter is overnieuw delen niet toegestaan.

[ Gaps ] : All unordered cards are picked up and put down again after a thorough shuffle leaving one gap behind each of the remaining rows. Alle ongeordende kaarten worden opgepakt en stevig geschud. Vervolgens worden ze met openlating van een gat achter de overgebleven rijen gelegd.
[ Blue Moon ] : All unordered cards along with the last ordered card of each row are picked up. After a thorough shuffle the cards are put down again leaving one gap behind each of the remaining rows. Alle ongeordende kaarten worden samen met de laatste geordende kaart van elke rij opgepakt en stevig geschud. Vervolgens worden ze met openlating van een gat achter de overgebleven rijen gelegd.
[ Rangoon ] : All unordered cards along with the last ordered card of each row are picked up. After a thorough shuffle the cards are put down again leaving one gap behind each of the remaining rows; finally the last-ranked cards (which were included in the shuffle) are moved up, thereby (a) restoring the ranking-situation from just before the shuffle, and (b) creating four new gaps at a random position to continue the play. Alle ongeordende kaarten worden samen met de laatste geordende kaart van elke rij opgepakt en stevig geschud. Vervolgens worden ze met openlating van een gat achter de overgebleven rijen gelegd. Tenslotte worden de laatst geordende kaarten (die meegeschud waren) naar voren verplaatst, zodat (a) de ordening van voor het schudden wordt hersteld, en (b) het spel kan worden vervolgd met vier nieuwe gaten op een willekeurige plek.
[ Station ] : All unordered cards are picked up and put down again after a thorough shuffle leaving one gap behind each of the formed rows. Alle ongeordende kaarten worden opgepakt en stevig geschud. Vervolgens worden ze achter de overgebleven rijen gelegd met afsluiting van een gat.
[ Montana Aces ] : All unordered cards of each row are picked up, and shuffled thouroughly with the aces. The cards are put down again behind each of the remaining rows; subsequently the aces are removed again to create four new gaps. Alle ongeordende kaarten worden opgepakt en samen met de azen stevig geschud. De kaarten worden direct achter de overgebleven rijen neergelegd; vervolgens worden de azen verwijderd om vier nieuwe gaten te creeren.
[ ... ] : All unordered cards of each row are picked up, and shuffled thouroughly with four jokers. The cards are put down again behind each of the remaining rows; subsequently the jokers are removed again to create four new gaps. [ ... ] : Alle ongeordende kaarten worden opgepakt en samen met de jokers stevig geschud. De kaarten worden direct achter de overgebleven rijen neergelegd; vervolgens worden de jokers verwijderd om vier nieuwe gaten te creeren.
[ ... ] : There are allowed even more than three deals, in the latter case the goal of the game is to finish a hand in as less deals as possible. [ ... ] : Er zijn meer dan drie keer opnieuw schudden toegestaan, in dat geval is het doel van de speler het spel in zo weinig mogelijk beurten te beeindigen.
[ ... ] : It is allowed to deal the unordered cards even before the game is ceased. In this case the goal of the game is to finish a hand in as less moves as possible. [ ... ] : Het is toegestaan om opnieuw te schudden zelfs als het spel nog niet is gestokt. In dat geval is het doel van de speler om het spel in zo weinig mogelijk aantal verplaatsingen te beeindigen.

The computer-game Rangoon Het computer-spel Rangoon

Nowadays playing solitaire on the computer has probably overtaken the play with a real deck of cards. Using playing-cards certainly has its nostalgic appeal, but the support of a software-program gives some interesting extra's, such as undoing moves, keep track of your score, or replay a certain game.
The software offered on this website enables you to play the solitaire Rangoon (or another member of its family), choose the rules that you are familiair with, keep track of your score, or to retry a specific game. The current version is the fourth in a row; for a full description check out it's help-file
Tegenwoordig wordt patience waarschijnlijk vaker op de computer gespeeld als met een echt pak kaarten. Echte speelkaarten hebben een nostalgische waarde, maar de ondersteuning van een software-programma biedt enkele interessante extra's, zoals verplaatsingen ongedaan maken, de score bijhouden, of een bepaald spel opnieuw proberen.
De op deze website aanwezige software stelt u in staat om de patience Rangoon (of een ander familie-lid) te spelen, de regels waarmee u bekend bent te gebruiken, uw score bij te houden. Ondertussen ben ik bezig met de vierde versie van het spel. Ga voor een vollediger overzicht naar de help-file van de huidige versie.

I became acquainted with the game in the early 1970's when a colleague introduced me to the game. Back in 1986 I wrote a program (in basic and assembler) on my DAI-computer, one of the -for that time- sophisticated home computers with a color-screen (240x528x16). In 1987 I ported the program to GWBasic on a PC (XT), but neither the graphics nor the performance were at a level sufficient to release the program.
In 1992 I ported the program to Visual Basic making it available to the large 'customer base' of windows-users. On this website Rangoon version 1.31 can still be downloaded.
(nb : this version will not work on Windows 8 or higher, only if you install a so-called virtuele machine with e.g. Windows XP, it will be possible to run the antique program)
In 2009 I picked it up again and did another port, now to javascript, to make it available as a webpage. I succeeded in producing a running alpha-test version on Internet Explorer 7, but the attempt to make it cross-browser (FireFox, Chrome) stranded in problems. And most of them were in the area in which the browser-world was changing (better HTML-standardisation and security-issues).
In 2014 when things seem to be settled down a bit, I did make a second attempt. But again I failed to keep up with the developments (especially with using webstorage to keep the play-history). A third attempt (in 2019) seems to be more successfull, and there is a usable version using webstorage available.

To frolic around with that you can simply follow one of the links below:
- Try out Rangoon
- Try out Montana Aces
- Try out Gaps
- Try out Station
note: a pro of the frolic-mode that you can easily change rules and other preferences, the con is that no information is saved between sessions.
Ik maakte begin jaren 70 via een collega voor het eerst kennis met het spel. In 1986 heb ik een programma (in basic en assembler) geschreven op mijn DAI-computer, een -voor die tijd- ge-avanceerde home computer met een kleurenscherm (240x528x16). In 1987 heb ik het programma overgezet in GWBasic op een PC (XT), maar zowel de graphics als de performance waren te mager om het programma openbaar te maken.
In 1992 heb ik het programma overgezet in Visual Basic en het daarmee beschikbaar gemaakt voor de grote 'klantenkring' van windows-gebruikers. Op deze website kan Rangoon version 1.31 nog worden ge-download. (nb : deze versie werkt niet onder Windows 8, echter als er onder Windows 8 een zgn virtuele machine is/wordt geinstalleerd met bv Windows XP, is het wel nog mogelijk om oudere programma's te draaien)
In 2009 heb ik het weer opgepakt en het herschreven in javascript, en het zo beschikbaar te maken als een webpagina. Ik ben gekomen tot een lopende alpha-test version op Internet Explorer 7, maar de poging om het cross-browser (FireFox, Chrome) te maken is helaas gestrand in problemen. En de meerderheid lag juist in het gebied waarin de browser-wereld in ontwikkeling was (betere HTML-standarisatie en security).

In 2014 was naar het schijnt de rust is weergekeerd, en heb ik een tweede poging gewaagd. Helaas lukte het niet om alle ontwikkelingen bij te houden (vooral bij het gebruik van webstorage voor de opslag van de game-historie).
Een derde poging (in 2019) schijnt beter te lukken, en er is een lopende versie die gebruik maakt van webstorage beschikbaar.

Om daarmee een beetje rond te stoeien kan een van de onderstaande links worden gebruikt:
- Probeer Rangoon
- Probeer Montana Aces
- Probeer Gaps
- Probeer Station
noot: een voordeel van de "frolic"-mode is dat de regels en andere instellingen makkelijk worden aangepast, het nadeel is dat er geen spel-historie wordt bewaard.

last modified: 28-jul-2019